Contributing

Welke onderwerpen stonden ter discussie toen de UVRM werd ontworpen?

Welke onderwerpen stonden ter discussie toen de UVRM werd ontworpen?

In de praktijk accepteerden filosofen tot in de moderne tijd praktijken die tegen universele waarden ingingen, zoals slavernij, verbod op ketterij, achterstelling van vrouwen en het onthouden van rechten aan een kind.

Welke organisatie stelde deze UVRM op wat was en is dat voor een organisatie?

De UVRM werd de grondslag van organisaties en activisten voor mensenrechten. De grootste organisatie is Amnesty International. Mensenrechtenverdedigers zijn ook actief in staten die het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten niet hebben geratificeerd.

Wat zijn de belangrijkste mensenrechten?

Welke soorten mensenrechten zijn er?

 • algemene en integriteitsrechten (non-discriminatie, gelijke behandeling, bescherming van de persoon en van zijn of haar privacy, huis en familieleven, martelverbod).
 • vrijheidsrechten (vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en levensovertuiging, van vereniging).

Wat is het eerste artikel van de UVRM?

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden. Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Wie heeft UVRM ondertekend?

De UVRM werd aangenomen op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de VN. Er waren geen tegenstemmen. 48 staten stemden vóór en 8 onthielden zich (zes Oostbloklanden, Zuid-Afrika en Saudi-Arabië). Bij de laatste stemming legde de Sovjet-Unie een heel lange verklaring af.

Waar staat UVRM voor?

In 1948 heeft de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als besluit aangenomen. De UVRM vormt de basis voor mensenrechteninstrumenten van de VN en regionale organisaties als de Raad van Europa, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie.

Wat staat er in de EVRM?

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin de mensen- en burgerrechten van alle inwoners van de aangesloten landen zijn vastgelegd.

Welke mensenrechten ontbreken er?

Rechten die ontbreken

 • Er wordt niet gesproken over de doodstraf of over het recht op omzetting van doodstraf.
 • De vrijheid van drukpers, de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, het stakingsrecht, het recht op eigen taal en naam, en het individueel klachtrecht (bij internationale organisaties) worden niet genoemd.

Wie moet mensenrechten waarborgen?

Individuen en organisaties hebben een recht en verantwoordelijkheid voor het bevorderen van respect voor en bekendmaking van mensenrechten. 1: Een ieder heeft het recht te streven naar verwezenlijking van mensenrechten. 2: Elke staat moet maatregelen nemen zodat personen hun mensenrechten kunnen genieten.

Wat zijn de 30 mensenrechten?

De 30 mensenrechten

 • 1) We worden allemaal vrij en gelijkwaardig geboren.
 • 2) Discrimineer niet.
 • 3) Het recht op leven.
 • 4) Geen slavernij.
 • 5) Geen marteling.
 • 6) Je hebt rechten, waar je ook gaat.
 • 7) Voor de wet zijn we allen gelijk.
 • 8) De wet beschermt jouw mensenrechten.

Wat zijn de mensenrechten?

Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Je hebt mensenrechten omdat je mens bent, welk geslacht, etnische afkomst, godsdienst of politieke overtuiging je ook hebt. Mensenrechten hebben een speciale plaats in het recht. Ze zijn vastgelegd in de Grondwet en er zijn internationale afspraken over gemaakt.