Other

Kan een wethouder door de raad ter verantwoording worden geroepen?

Kan een wethouder door de raad ter verantwoording worden geroepen?

Het college is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de gemeenteraad en kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen. Als de gemeenteraad het niet eens is met een collegebesluit, kan de raad dit besluit echter niet herroepen.

Hoe wordt een wethouder gekozen?

Wethouders worden door de gemeenteraad gekozen na de gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe college stelt een beleidsprogramma op voor de eerstvolgende vier jaar. Het aantal wethouders in een gemeente hangt af van het aantal inwoners. Minimaal zijn er twee wethouders.

Hoe wordt de gemeente bestuurd?

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders, bestaande uit door de raad gekozen wethouders en de door de Kroon voor zes jaar benoemde burgemeester (feitelijk bepaalt de gemeenteraad via een voordracht wie burgemeester wordt).

Is een wethouder en ambtenaar?

Politieke ambtsdragers zijn de mensen die het land, de provincies, waterschappen en gemeenten besturen. Denk aan ministers, burgemeesters, wethouders en gedeputeerden van provincies. Politieke ambtsdragers zijn geen ‘gewone’ werknemers of ambtenaren.

Wat doet een wethouder ruimtelijke ordening?

Verder is er een wethouder verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en één voor sociale zaken en werkgelegenheid. Onder sociale zaken en werkgelegenheid valt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet, waar de gemeente voor verantwoordelijk is.

Wat regelt de Gemeentewet?

Gemeentewet = De gemeentewet regelt de samenstelling, inrichting en bevoegdheid van een gemeentebestuur. gemeentelijke belastingen = algemeen overheid: Door gemeenten geheven belastingen. De gemeentewet geeft aan welke belastingen gemeenten mogen heffen. …

Hoe wordt een gemeenteraad aangesteld?

De Nederlandse gemeenteraadsleden worden om de vier jaar gekozen. Artikel 129 van de Grondwet schrijft voor dat de leden rechtstreeks worden gekozen. Rechtstreeks betekent zonder tussenschakels en tussenpersonen. Dit betekent dat die leden een zetel behalen die de meeste stemmen krijgen.

Hoe komt een gemeente aan de burgemeester?

Benoemen burgemeester Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (‘de Kroon’). Dit gebeurt op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.

Is een minister ook een ambtenaar?

Ministers en staatssecretarissen zijn politiek verantwoordelijk. De hoogste ambtenaar van een ministerie heet de secretaris-generaal, met daaronder verschillende directeuren-generaal. In beide gevallen heet de politiek verantwoordelijke van een ministerie nog steeds een minister.

Is iedereen bij de gemeente ambtenaar?

Iedereen die in dienst is bij de gemeente, is ambtenaar: de leraar op de openbare school, de vrouw achter het loket bij wie u uw paspoort haalt en de gemeentesecretaris.

Is een wethouder gekozen door de gemeenteraad?

Een Wethouder wordt gekozen door de gemeenteraad en wordt voor een periode van vier jaar benoemd. Sinds 2002 is een Wethouder geen lid meer van de gemeenteraad en kan hij ook van buiten de Raad en van buiten de gemeente worden aangetrokken. Een Wethouder moet werken volgen de richtlijnen van de Gemeenteraad.

Wat is de functie van wethouder?

Een Wethouder is een Openbaar Bestuurder binnen een gemeente. De functie van Wethouder is te vergelijken met de functie van minister in de landelijke politiek en met de functie van gedeputeerde in de provinciale politiek. Samen met de burgemeester vormen de Wethouders het College van Burgemeester en Wethouders (College van B&W).

Wat is de taak van de wethouder?

Een wethouder moet werken volgens wat de Gemeenteraad van hem of haar verlangt. De wethouder dient de Raad en de raadscommissies alle inlichtingen te verschaffen die voor een behoorlijk bestuurd noodzakelijk zijn. Elke wethouder heeft een eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, cultuur en financiën.