Other

Wat is de nieuwe leerweg?

Wat is de nieuwe leerweg?

In 2024 houden de TL en GL op te bestaan en wordt de nieuwe leerweg ingevoerd. De nieuwe leerweg bereidt leerlingen voor op doorstroom naar mbo en havo. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma, aan de hand waarvan zij ervaringen opdoen en kennismaken met het (regionale) bedrijfsleven.

Wat zijn praktijkgerichte vakken?

Met het praktijkgerichte programma ontwikkelen leerlingen daarnaast algemene en praktische vaardigheden, als samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren, waarmee ze goed voorbereid worden op doorstroom naar een opleiding op mbo-4-niveau of havo.

Is er nog mavo?

Sinds 1999 is de mavo opgegaan in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), waarbij het onderwijs wordt aangeboden als de theoretische leerweg.

Wat kan en mag in het nieuwe vmbo?

– Vmbo-scholen kunnen in de regio afspraken maken met het vervolgonderwijs (havo en mbo) over de doorstroming van leerlingen. Hiertoe behoren ook afspraken over de mogelijkheid om ter oriëntatie een vak te volgen op een instelling voor vervolgonderwijs.

Waar staat vmbo TL voor?

Vmbo-tl, de theoretische leerweg (mavo); Deze leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 of mbo niveau 4 opleiding. Vanuit vmbo-tl kunnen leerlingen, met het juiste vakkenpakket doorstromen naar het havo.

Wat is vmbo kaderberoepsgerichte leerweg?

De kaderberoepsgerichte leerweg (kblw) is een opleidingsrichting binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Deze richting komt overeen met het voormalige voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). Deze leerweg is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen door met praktijk bezig te zijn.

Wat zijn AVO vakken mbo?

Onder de avo-vakken vallen onder meer Nederlands, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding en culturele vorming. …

Is de mavo vmbo?

Het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (vmbo) is een vierjarige beroepsgerichte opleiding. Het vmbo bestaat uit vier leerwegen/niveaus: de theoretische leerweg/mavo (tl), de gemengde leerweg (gl), de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) en de basisberoepsgerichte leerweg (bbl).

Welke vormen van vmbo zijn er?

Er zijn 4 leerwegen in het vmbo:

  • Theoretische leerweg (vmbo-t): Leerlingen volgen over het algemeen alleen algemeen vormende (avo-) vakken.
  • Gemengde leerweg: Leerlingen volgen over het algemeen 1 avo-vak minder.
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader):
  • Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis):

Wat kan en mag in het vmbo?

– Vmbo-scholen met de basisberoepsgerichte leerweg (BB) mogen in de bovenbouw van het vmbo leerwerktrajecten (LWT) aanbieden. – Leerwerktrajecten moeten voldoen aan landelijk vastgelegde eisen wat betreft: minimumprogramma, stageomvang en doorstroommogelijkheden.

Wat is het CSPE?

Een cspe is een Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen. Het is dus een centraal examen, maar een speciale variant waarin theorie en praktijk geïntegreerd aan de orde komen. Het cspe is voor de beroepsgerichte programma’s in het vmbo ontwikkeld.

Wat is het verschil tussen mavo en VMBO TL?

Vakken. De examenpakketten uit de theoretische leerweg bestaan uit minimaal zes algemene vakken. De theoretische leerweg (in 1999 ingevoerd) is te vergelijken met het voormalige D-niveau van de mavo. Scholen die uitsluitend de theoretische leerweg aanbieden mogen zich mavo blijven noemen.