Common questions

Wat houdt intellectuele eigendom in?

Wat houdt intellectuele eigendom in?

Het begrip “intellectuele eigendom” (IE) slaat op alle “voortbrengselen van de geest”. Het omvat zowel literaire en artistieke eigendom als industriële eigendom. Literaire en artistieke eigendom bestaat uit het auteursrecht, de naburige rechten en het databankenrecht.

Hoe kan ik mijn idee beschermen?

U kunt uw idee of creatie laten vastleggen in het i-DEPOT. Dat kan ook bij een notaris. Deze legt uw idee vast en maakt een akte op. Daarmee heeft u een officieel bewijsmiddel waarmee u later kunt bewijzen op welke datum u uw idee of creatie al had.

Welk karakter kent het eigendomsrecht?

Kenmerken van het eigendomsrecht Het is een absoluut recht (wil zeggen dat het een recht is tegenover iedereen, je bent eigenaar van de auto tegenover iedereen); In beginsel eigenaar van alle bestanddelen, artikel 5:3 Burgerlijk wetboek (je bent eigenaar van alle onderdelen van je fiets, niet enkel van de fietsband);

Wat is het doel van intellectueel eigendomsrecht?

Bent u uitvinder, ontwerper, ontwikkelaar of auteur? Dan kunt u uw werk beschermen via het intellectuele eigendomsrecht. Anderen kunnen uw creaties dan niet gebruiken. Behalve als u daar toestemming voor geeft.

Waarom ie recht?

Een IE-recht kan u, door het monopolie dat het levert, in staat stellen om veel invloed uit te oefenen op uw productmarkt. Octrooibescherming kan zo een manier zijn om te zorgen dat u een hogere return on investment haalt op uw innoverende werkzaamheden. Een IE-recht kan ook functioneren als een soort waarborg.

Wie moet met bewijslast komen van de inbreuk op een vorm van IE?

Een advocaat is hierbij verplicht. U kunt bijvoorbeeld vragen om: een verklaring over de inbreuk (of niet-inbreuk) een verbod op de inbreuk.

Kan je een idee patenteren?

De beste manier om uw idee te beschermen is om het te patenteren. In Nederland noemen we dit ook wel het aanvragen van een octrooi. Met een octrooi is uw idee maximaal 20 jaar beschermd. U krijgt hiermee het alleenrecht op het produceren en commercieel uitbaten van uw idee.

Wat kost een goed idee?

Wat zijn de kosten van een idee vastleggen? Een idee registreren bij ons kost € 95,- voor vijf jaar en € 190,- voor tien jaar. Vastleggen bij de notaris kost ongeveer 300 euro.

Hoe wordt eigendom verkregen?

Het verkrijgen van de eigendom van zowel onroerende als roerende zaken, kan gebeuren door overdracht van de zaak. In een dergelijk geval moet er sprake zijn van het bezit van het goed (zie hierboven het verschil tussen bezit en eigendom) voor een bepaalde tijd (afhankelijk van het te goeder trouw zijn van de bezitter).

Hoe word je eigenaar van een roerende zaak?

Eigendom van een roerende zaak kan worden gevestigd door een aan niemand in eigendom toebehorende zaak in bezit te nemen (art. 5:4 B.W.). Men kan zich een zaak toe-eigenen, die nog van niemand is (zoals het vangen van een vis in het wild).

Wat valt er onder auteursrecht?

Auteursrecht wordt met een Engels term ook wel ‘copyright’ genoemd. «Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.»