Helpful tips

Wat is de oorzaak van bodemvervuiling?

Wat is de oorzaak van bodemvervuiling?

Bodemvervuiling wordt veroorzaakt door afval en afvalstoffen van huishoudens en fabrieken. Alleen al in Nederland is de bodem op zo’n 60.000 plaatsen ergvervuild. Deze vorm van vervuiling wordt veroorzaakt door onzorgvuldige omgang met stoffen of het storten van afval.

Hoe kunnen we proberen om bodemvervuiling zoveel mogelijk te verminderen?

Laat de bodem niet braak liggen. U kunt de bedden bedekken met compost of gehakseld groenafval om te vermijden dat bodemdeeltjes worden verspreid door de wind of de regen. De bodembedekking beschermt de bodem ook tegen droogte en de weersomstandigheden. Ze vermindert ook het onkruid.

Hoe ontstaat een bodemverontreiniging?

Ontstaan van bodemverontreiniging Verontreinigingen worden vooral veroorzaakt door de onzorgvuldige omgang met stoffen en het – legaal of illegaal – storten van afval. In die laag liggen huisvuil en bouwresten van huizen, maar ook afval van kleine vervuilende industrieën als leerlooierijen en verffabrieken.

Wie is verantwoordelijk voor vervuilde grond?

In de Wet Bodembescherming (Wbb) is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor schoonmaken van een vervuilde locatie. In beginsel is dat de veroorzaker van de verontreiniging (‘De vervuiler betaalt”). Is die vervuiler niet te achterhalen dan kan de overheid de eigenaar of pachter van de bodem verantwoordelijk stellen.

Wat is de oorzaak van watervervuiling?

Watervervuiling ontstaat door de lozing van vervuild water of afvalwater. Er zijn twee soorten bronnen: ‘puntbronnen’ en ‘diffuse bronnen’. Puntbronnen verontreinigen het water op een specifieke locatie, bijvoorbeeld een pijpleiding van een fabriek of een riool dat uitmondt op het oppervlaktewater.

Wat te doen bij bodemverontreiniging?

Zorgplicht: voorkomen en herstellen bodemverontreiniging U heeft een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat u bodemvervuiling moet voorkomen en eventuele verontreiniging zo snel mogelijk en geheel moet verwijderen (saneren). Deze verplichting staat in artikel 13 van de Wet bodembescherming.

Hoe wordt grond gesaneerd?

Er bestaan twee ‘hoofdwerkwijzen’ om een verontreinigde bodem te saneren: ex situ en in situ. Bij ex situ saneringen wordt de verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd naar een grondverwerkingsbedrijf waar de grond gereinigd wordt. Vaak wordt hierbij ook verontreinigd grondwater bemalen en gezuiverd.

Wat vervuilt de bodem?

De belangrijkste bodemvervuilers zijn oude bestrijdingsmiddelen, zware metalen, cyaniden, PAK’s, en aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen. Heb je een moestuin? Informeer dan of de bodem vervuild is (geweest). Sommige vervuilende stoffen worden door groente en fruit opgenomen, en liften zo mee jouw lichaam in.

Wie is verantwoordelijk voor sanering?

Als eigenaar van een stuk grond bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze grond. U moet bodemvervuiling voorkomen en de verontreiniging die u veroorzaakt zo snel mogelijk en geheel verwijderen (saneren).

Wat gebeurt er met verontreinigde grond?

De verontreinigde gronddeeltjes worden na afscheiding alsnog gestort op een vuilstort. Extractieve grondreiniging maakt gebruik van het feit dat fijne gronddeeltjes (< 63 μm) een lading hebben. Verontreinigingen hechten zich daarom aan deze fijne deeltjes en nauwelijks aan het zand.

Wat kan je doen tegen watervervuiling?

Oplossingen voor waterverontreiniging

 1. Gooi geen olie in de gootsteen.
 2. Verminder het gebruik van kunststoffen.
 3. Minimaliseer het gebruik van water.
 4. Gooi huishoudelijke chemicaliën of drugs niet weg met water.
 5. Gooi geen kleren en weefsels in het toilet.

Wat zit er in vervuild water?

Soorten vervuiling

 • petroleumproducten;
 • pesticiden en herbiciden;
 • zware metalen;
 • gevaarlijk afval;
 • een overschot aan organische materiaal;
 • sedimenten;
 • besmettelijke organismen.