Other

Welke rechtbank is bevoegd internationaal?

Welke rechtbank is bevoegd internationaal?

In een Europese verordening zijn regels opgenomen voor het inschakelen van een rechter bij een internationaal conflict. De hoofdregel is dat de rechter van de woonplaats van de tegenpartij bevoegd is.

Welke rechter is bevoegd internationaal privaatrecht?

De internationaal bevoegde rechter en het forum rei beginsel Ten aanzien van het vraagstuk naar welke rechter bevoegd is in het internationaal privaatrecht, geldt als uitgangspunt het forum rei beginsel. Op grond van dit beginsel is de rechter internationaal bevoegd van de staat van de woonplaats van de verweerder.

Welke rechter is bevoegd bij echtscheiding?

De Nederlandse rechter is in ieder geval bevoegd om over een verzoek tot echtscheiding te beslissen als: Een van de (of beide) echtgenoten in Nederland woont; Als beide echtgenoten de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Wat is een grensoverschrijdend geschil?

Bij een geschil tussen personen of bedrijven uit verschillende EU-landen moeten de betrokkenen weten welk gerecht bevoegd is en hoe een rechterlijke uitspraak in een ander land erkend en uitgevoerd kan worden.

Wie eist die reist?

De hoofdregel van de EEX-Verordening (artikel 2) is de rechter van het land waar de gedaagde partij is gevestigd bevoegd is. De vuistregel zou derhalve kunnen luiden: wie eist, reist. Zo kan een partij ook voor de gerechten van een ander land dan haar woonland worden opgeroepen.

Welk recht is van toepassing onroerend goed?

Het recht van het land van de verkoper is dan van toepassing. Heeft de overeenkomst betrekking op onroerend goed, dan is het recht van het land waar het onroerend goed is gelegen van toepassing. Ook voor bijvoorbeeld de agentuur- en distributieovereenkomst regelt ROME I het toepasselijke recht.

Wat doet een advocaat bij echtscheiding?

Jullie advocaat zal de echtscheiding juridisch helemaal met jullie doorlopen. Hij of zij zal duidelijk maken welke afspraken er in het echtscheidingsverzoek moeten komen te staan en helpt jullie met het maken van alle nodige afspraken. Hierbij zal de advocaat allebei jullie belangen behartigen.

Wat is een eenzijdige echtscheiding?

Bij een eenzijdig verzoekschrift heb jij of je partner het initiatief voor de scheiding genomen en hebben jullie samen geen afspraken kunnen maken. Er wordt dan door een advocaat een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding opgesteld en ingediend bij de rechtbank.

Wat is de termijn van dagvaarding?

1.De termijn van dagvaarding vangt aan op de dag, volgend op die waarop het exploot is uitgebracht. Wordt de dagvaarding gedaan met toepassing van artikel 56, dan vangt de termijn van dagvaarding aan op de dag, volgend op de datum van verzending als bedoeld in het tweede lid, onder a, van dat artikel.

Wat bepaalt de absolute competentie van de rechter?

De absolute competente is een juridisch begrip waarmee wordt aangeduid welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een bepaalde zaak. Wanneer twee partijen een overeenkomst hebben gesloten over de levering van goederen, dan dienen beide partijen deze overeenkomst na te komen.

Welk recht is van toepassing consumentenkoop?

In het geval van een koopovereenkomst voor de koop van goederen geldt dat het recht van het land van de verkoper geldt. In het geval van een overeenkomst voor het leveren van diensten geldt het recht van het land van de dienstverlener.

Wat is het toepasselijk recht?

Het toepasselijk recht (of conflictenrecht) vormt één van drie hoofdonderdelen van het internationaal privaatrecht. Het toepasselijk recht geeft antwoord op de vraag welk recht van toepassing is op een internationale rechtsverhouding.